top of page

Байгаль орчны хууль эрх зүйн орчны линкүүд

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
sdgs.png

Алсын хараа 2050

Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Тогтвортой хөгжлийн зорилго 2030

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай нэгдсэн үндэстний байгууллагын суурь конвенц

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилт

Агаарын тухай хууль

Ойн тухай хууль

Эрчим хүчний тухай хууль

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль

bottom of page