top of page

Төслийн болон Байгууллагын
түвшний хүлэмжийн хийн
магадлагаа, нотолгоо

Доор дурьдсан ХХ-ийн мэдэгдлийг албан ёсны гэрчилгээтэй хүлэмжийн хийн магадлагч, нотлогч гаргах бөгөөд энэхүү гаргасан хүлэмжийн хийн мэдэгдэл нь тухайн байгууллага төдийгүй, тухайн байгууллагын сонирхогч талуудад чухал баримт бичиг болдог.

  • Хүлэмжийн хийн хөтөлбөрт хамрагдсан байгууллагууд хүлэмжийн хийн хөтөлбөрийн шаардлагуудыг биелүүлж, нийцүүлж байгаа эсэх дээрээ магадлагч эсвэл нотлогчийн дүгнэлтийг (мэдэгдэл) гаргуулна.

  • Байгууллага эсвэл төсөл нь хүлэмжийн хийн холбогдох стандарт, батлагдсан арга аргачлалын дагуу хүлэмжийн хийн тооллогыг үнэн зөв явуулж байгаа эсэх дээрээ магадлагч эсвэл нотлогчийн дүгнэлтийг (мэдэгдэл) гаргуулна.

  • Байгууллага хүлэмжийн хийн тооллого, тооцоонд материалын алдаагүй байгаа эсэх дээрээ магадлагч эсвэл нотлогчийн дүгнэлтийг (мэдэгдэл) гаргуулна.

Хүлэмжийн хийн магадлагаа, нотолгооны мэдэгдэлтэй байгууллага аливаа 

  • ХХ-ийн ялгаруулалтын худалдааны хөтөлбөрүүдэд оролцох боломжтой болдог

  • Нүүрсхүчлийн хийн болон эрчим хүчний татвар зэрэг ХХ-тэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалт, стандартын шаардлагыг хангадаг

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй холбогдож авна уу.

GOSS NGO-GHG audit.png
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page