top of page
akhilesh-sharma-Hsjak-F8n3A-unsplash.jpg
IMG_5590_edited_edited.jpg

Т.Өнөрцэцэг

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Миний тухай

- Монгол Улсын Их Сургуулийн Хүн ам зүйн ухааны магистр MCs

- Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн бодлого, судалгааны хэлтэст:

Үндэсний эрүүл мэндийн данс (NHA) -д шаардлагатай өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулах, шаардлагатай судалгаа хийх, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг нийтлэх, түгээх NHA -тай холбоотой сургалтыг зохион байгуулах, NHA -ийн институцийг сайжруулах зэргээр ажиллаж байсан.

Хэрэгжүүлсэн төсөл, судалгааны ажил

2008

2008

2009

2011

2011

2003-2014

2015

2017

2018

Монгол Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлсэн

Эрүүл Монгол Үндэсний хөтөлбөрийн гишүүн

UNICEF-ын Монголын Мянганы хөгжлийн зорилтод нийцсэн эх хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой арга хэмжээг нотолгоонд суурилж төлөвлөх, төсөвлөх багийн гишүүн

Газар хөдлөлтийн бэлэн байдлын талаарх олон нийтийн мэдлэг, дадал, хандлага

Хувийн эрүүл мэндийн салбарын зарим асуудал, дата анализ зохиосн судалгаа

Үндэсний эрүүл мэндийн бүртгэл, дата анализ зохиосон судалгаа

Эрүүл мэндийн яамны харъяа эмнэлгийн ажилтанууд болон өвчтөнүүдийн сэтгэл ханамж, дата анализ, зохиосон судалга

Consulting Services for the ICT Integrated Class (IIC) Establishment Project in Mongolia: Developing general and specific requirements for E-learning objects of some subjects (mathematic, material science and English) in basic education”, TTU-NGO, MECSS, Sangmyung University Cheonan Industry Academy Cooperation Foundation (SMU-CIACF) багийн гишүүн

Монгол улсад өрхийн сүйрэл, ядууралд өртсөн өрхийн эрүүл мэндийн төлбөр, дата анализ зохиосон судалгаа

МУ-ын Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Тогтвортой хөгжлийн хууль эрх зүйн болон институцийн тогтолцооны суурь судалгаа

2019

Тогтвортой хөгжил боловсрол төсөл

Сургууль бүхлээрээ ажиллах арга хандлага өөрийн үнэлгээний хуудсыг зохиогч

Бидний сошиал хаяг

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
akhilesh-sharma-Hsjak-F8n3A-unsplash.jpg
bottom of page