top of page
Int-Aud-700x394.jpeg

ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцооны
дотоод аудиторын сургалт

Энэхүү сургалт дараах агуулгын хүрээнд явагддаг.

- Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартын тухай ойлголт, түүний шаардлагууд

- Энэхүү стандартыг хэрэгжүүлэх арга аргачлал, кейс

- Энэхүү стандартаар байгууллагаа хэрхэн дотоод аудит хийж өөрийгөө үнэлэх, цаашид байгууллагаа хэрхэн сайжруулах талаар тус тус мэдлэг, чадварыг олгодог.

Сургалт цахимаар, захиалгат хэлбэрээр, байгууллагын хүсэлтээр ажлын байран дээр явагддаг.

Сургалтын давуу тал:

- Системчилсэн сургалтын хөтөлбөр.

- ISO9001:2015 стандартыг хүнд үйлдвэрлэл, барилга, үйлчилгээний салбаруудад хэрэгжүүлж байсан туршлага, кейс дээр үндэслэн сургалтыг онол, практик, дадлага ажил хослуулж ордог.

- Мэргэшсэн багш сургалтыг удирдан зохион байгуулж явуулдаг.

- Суралцаж төгссөн дотоод аудиторууд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авах эргэх холбоотой байх боломжийг бүрдүүлдэг.

Суралцаж төгссөн бүх суралцагсдад гэрчилгээ олгогдоно.

ISO 14001:2015 Байгаль орчны 
менежментийн тогтолцооны
дотоод аудитын сургалт

Энэхүү сургалт дараах агуулгын хүрээнд явагддаг.

- Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны стандартын тухай ойлголт, түүний шаардлагууд

- Энэхүү стандартыг хэрэгжүүлэх арга аргачлал, кейс, амьдралын мөчлөгийн үнэлгээ хийх арга аргачлал

- Энэхүү стандартаар байгууллагаа хэрхэн дотоод аудит хийж өөрийгөө үнэлэх, цаашид байгууллагын байгаль орчны менежментийг хэрхэн сайжруулах талаар  тус тус мэдлэг, чадварыг олгодог.

Сургалт цахимаар, захиалгат хэлбэрээр, байгууллагын хүсэлтээр ажлын байран дээр явагддаг.

Сургалтын давуу тал:

- Системчилсэн сургалтын хөтөлбөр.

- ISO14001:2015 стандартыг хүнд үйлдвэрлэл, барилга, үйлчилгээний салбаруудад хэрэгжүүлж байсан туршлага, кейс дээр үндэслэн сургалтыг онол, практик, дадлага ажил хослуулж ордог.

- Мэргэшсэн багш сургалтыг удирдан зохион байгуулж явуулдаг.

- Суралцаж төгссөн дотоод аудиторууд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авах эргэх холбоотой байх боломжийг бүрдүүлдэг.

Суралцаж төгссөн бүх суралцагсдад гэрчилгээ олгогдоно.

bottom of page