top of page
Are-current-environmental-laws-enough-to-cope-with-rapid-changes-960x640.jpeg

Байгаль орчны хууль тогтоомжийн дагуу бүрдүүлэх баримт бичгийн
зөвлөх үйлчилгээ

Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн нэг зорилго нь байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүсгэж болох болзошгүй нөлөөллийг бууруулах, хянах, урьдчилан сэргийлэх зэрэг харилцааг зохицуулах явдал байдаг. Аливаа байгууллага үйл ажиллагаа явуулахдаа холбогдох байгаль орчны хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангаж ажилладаг.

Манай байгууллагын хувьд байгууллагын үйл ажиллагаанаас хамааран дараах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

- МУ-ын байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн аль хууль, дүрэм, журам, заавар, стандартыг үйл ажиллагааныхаа турш мөрдлөг болгох,

- Хууль тогтоомжийн дагуу хийгддэг Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах,

- Менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан зэргийг боловсруулж өгөх,

- Байгаль хамгаалах ажлуудын талаар зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлдэг.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй холбогдож авна уу.

Утас:

9899-2222

И-мэйл хаяг:

Сошиал хаяг:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page