top of page

Ногоон оффис хөтөлбөрийг БОНЗ (ESG)-той уялдуулж, байгууллагуудад нэвтрүүлж байна

Updated: Oct 18, 2022

Тогтвортой ногоон хөгжил рүү шилжих болсон энэ цаг үед байгууллага үйл ажиллагаагаа тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдуулах, тогтвортой бизнесийн чиг хандлага бий болж байна.

Ногоон оффис хөтөлбөрийг байгууллага нэвтрүүлсэнээр

- ESG стандартын тайлагналыг стандартын түвшинд тайлагнах - Байгууллага өөрийн үйл ажиллагаанаас үүсч бий болж байгаа хүлэмжийн хийгээ зөв тооцож, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалаар тайлагнах - Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг байгууллагын түвшинд хэрэгжүүлэх - Хөрөнгө оруулагчид бусад сонирхогч талуудын чиг хандлагад нийцэх - Бизнесийн үнэ цэнэ өсөх


Олон улсын аргачлалын дагуу байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, хил хязгаарт тохируулж ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙГ тооцох арга, аргачлалууд энэхүү хөтөлбөрт хамрагдана.
49 views0 comments

Comments


bottom of page